ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල

 1. vietnam

  "මිනිස්සු ගෙදර සිට වැඩ කිරීම සඳහා අලුත් 'ලැප්ටොප්' පරිගණක, කාර්යාලයීය ලී බඩු අලුතින් මිලට ගත්තා. එම බඩුභාණ්ඩවලින් වැඩිහරියක් වියට්නාමයේ නිෂ්පාදනය කරපු දේවල්."

  තවත් විස්තර
  next
 2. Coronavirus economic collapse

  1930 වර්ෂවල සිදු වූ දැඩි ආර්ථික අවපාතයෙන් පසු ඇති වූ දරුණුතම අවස්ථාව මෙය ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පැහැදිලි කරයි.

  තවත් විස්තර
  next