පරණයි, පැද්දෙන තාලය කදිමයි

එක්සත් ජනපද නිව් මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ සැන්ටා ෆේ නගරයේ පැරණි මෝටර් රථ සංදර්ශනයක් පැවැත්විණ.

නවීකරණය කරන ලද පැරණි මෝටර් රථ සියයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එහිදී දැක ගත හැකි විය.