පරණයි, පැද්දෙන තාලය කදිමයි
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පරණයි, පැද්දෙන තාලය කදිමයි

එක්සත් ජනපද නිව් මෙක්සිකෝ ප්‍රාන්තයේ සැන්ටා ෆේ නගරයේ පැරණි මෝටර් රථ සංදර්ශනයක් පැවැත්විණ.

නවීකරණය කරන ලද පැරණි මෝටර් රථ සියයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එහිදී දැක ගත හැකි විය.