ත්‍රිවීලරයෙන් නිල ගමන් යන තානාපතිනිය

ත්‍රිවීලරයෙන් නිල ගමන් යන තානාපතිනිය

සුඛෝපභෝගී වාහන ඉවත ලා ත්‍රී රෝද රථයක් භාවිතා කරන තානාපතිවරියක් මේ.

ඇය ඉන්දියාවේ සිටින මෙක්සිකෝවේ තානාපතිවරියයි.

ත්‍රී රෝද රථය භාවිතා කිරීම මගින් පරිසර දූෂණය අවම කෙරෙන අතරම දිල්ලි අගනුවර වාහන තදබදයෙන් මිදීමටත් තානාපතිවරිය සමත් වී ඇති බව මෙල්බා ප්‍රියා වාර්තා කරයි.