ගොදුරු ලොබ දුරු කළ සිහධෙන
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගොදුරු ලොබ දුරු කළ සිංහ ධේනුව

දකුණු දිග රුසියාවේ ගොවිපොළක බැටළුවන් බලා ගන්නා සිංහ ධේනුවක්.