ගොදුරු ලොබ දුරු කළ සිංහ ධේනුව

ගොදුරු ලොබ දුරු කළ සිංහ ධේනුව

දකුණු දිග රුසියාවේ ගොවිපොළක බැටළුවන් බලා ගන්නා සිංහ ධේනුවක්.