අඩු වයසින් බැන්දොත් දිග සිර දඬුවම්

ළමා විවාහයේ කඳුළු
ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ළමා විවාහයේ කඳුළු

ළමා විවාහ තහනම් කෙරෙන නව නීතිය කඩ කරන පුද්ගලයන් දිගු කාලයක සිර දඬුවමකට යටත් කරන බවට ගැම්බියා ජනාධිපති යහ්යා ජම්මේ (Yahya Jammeh )අනතුරු ඇඟවීම කරයි.

මේ මාසයේ පටන් බල පැවැත්වෙන ළමා විවාහ පිටු දැකීමේ නව නීතිය අනුව වයස අවුරුදු දහ අටට අඩු දැරියන් විවාහ කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කෙරෙයි.

එම නීතිය කඩ කරන පුද්ගලයන්ට අවුරුදු විස්සක සිර දඩුවමක් නියම කළ හැකිය.

එවැනි බාල වයසේ විවාහ වලට යොමු කෙරෙන දැරියගේ දෙමාපියන්ට ද වසර අවුරුදු විසි එකක සිර දඬුවමකට මුහුණු දීමටත් සිදු වෙයි.

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

පොත පසෙකින් තබා කුලගෙට

මේ අතර ළමා විවාහ තහනම් කරන මෙන් ඉල්ලමින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති පෙත්සමක් ටැන්සානියාවේ මහාධිකරණයක් ඉදිරියේ විභාගයට ගනිමින් ඇති අතර එරට ද ළමා විවාහය තහනම් කරනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

ටැන්සානියාවේ දැනට බල පැවැත්වෙන නීතිය අනුව දෙමාපියන්ගේ අනුමැතිය ඇතිනම් වයස අවුරුදු දා හතරකට අඩු දැරියන් විවාහ කර ගැනීමට අවසර ලැබෙයි.