ගිනි කන්දෙන් හසරැල්ලක්

මේ හවායිහි පිහිටි 'කිලෝවෙයා' ගිනි කන්ද.

ගිනි කන්ද පුපුරා යාමත් සමග ඒ මත මැවුන මේ 'හසරැල්ල' මිනිසුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද්දක් නම් නොවේ.

එය ස්වභාවධර්මයේ අපූර්ව නිර්මාණයක්.

ගිනි කන්දෙන් නිකුත් වුන ලාවා මුහුදට එක් වන ආකාරයත් ගුවනට පෙනුනි.