රියෝ උළෙලේ රුසියානු ක්‍රීඩකයන් තීරණය කිරීම ජගත් කමිටුවට

Thomas Bach

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images

ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය,

ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිවරයා

මේ සතියේ ආරම්භ වන රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලට සහභාගි වන රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීම ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවකට පවරන බව ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව පවසයි.

රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තහනම් උත්තේජක ලබාගැනීමෙන් වැලකී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම එක් එක් ක්‍රීඩාවට අදාළ පාලක සංගම් විසින් තීරණය කළ යුතු බවයි ජගත් ඔලිම්පික් කමිටුව පසුගිය සතියේ කියා සිටියේ.

එහෙත් ඒ තීරණය අලුතෙන් පත්කරන ලද කමිටුවකට පවරන බවයි කමිටුව දැන් පවසන්නේ.

රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 250 දෙනකුට රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලට තරඟ වැදීමට මේ වනවිට අවසර ලැබී තිබේ.

ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට රහසිගතව තහනම් උත්තේජක ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද බවට රුසියානු රාජ්‍යයට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

ජගත් තහනම් උත්තේජක නිවාරණ ආයතනය විසින් පත්කරන ලද කමිටුවක සොයාගැනීම් ප්‍රකාර සියලු රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට රියෝ උළෙල තහනම් කරන මෙන් ජගත් ආයතනය නිර්දේශ කළේය.