රොබෝ නැට්ටුවන්ගෙන් ලෝක වාර්තාවක්

වැඩිම රොබෝ සංඛ්‍යාවක් එකවර නැටුම් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවා ඇත.

සෙන්ටිමීටර 43.8 උස,රොබෝ බෝනික්කන් 1,007 කින් යුතු මෙම නැටුම කණ්ඩායම චීනයේ ක්වින්දවෝ බියර් සැණකෙළියේ දී මෙසේ රැඟුම් ඉදිරිපත්කළහ.