ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ: අනූ වියේ තරුණයා

ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ: අනූ වියේ තරුණයා

ලෝකයේ ජීවමාන දේශපාලන දැවැන්තයකු වන ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ අද සිය දිවියේ අනූවෙනි කඩඉම සම්පූර්ණ කළේය.

මහා කෘතීන් සිය ගණනකට මුල් වූ අද්විතීය චරිතයක් වූ කියුබානු විපලවයේ අභීත නයක ෆිදෙල් කස්ත්‍රෝ ගේ ජීවිතය දෙස හැරී බලමින්

මේ කෙටි වාර්තාව සංදේශයට සකස් කළේ එස් එල් සෙනෙහෙධීර.