කුණාටුවකින් කැළඹුණු සෝචි නගරය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කුණාටුවකින් කැළඹුණු සෝචි නගරය

  • 2016 දෙසැම්බර් 5

රුසියාවේ සෝචි නගරය හරහා හමා ගිය කුණාටුවක් වෙරළ තීරයට ඇතිකරන බලපෑම වීඩියෝ කැමරාවේ සටහන් වූයේ මේ අයුරින්.

කුණාටුවෙන් දැඩි පීඩා විඳි රුසියාවේ සෝචි 2014 හිම ඔලිම්පික් උළෙල පැවැත්වූ නගරයයි.