අයිස් කුට්ටියක් තුළ මිදුණු නරියෙකුගේ මළ සිරුරක් ප්‍රදර්ශනයට

Fox in ice Image copyright AFP
Image caption 'ඩැනියුබ්' නදියට වැටී ඇති නරියා එහි ගිලී ක්ෂණිකව අයිස් අතර මිදී ඇති බව විශ්වාස කරේ

අධික ශීතල හේතුවෙන් මිදී පවතින 'ඩැනියුබ්' නදියේ ඇති අනතුරුදායක තත්වය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් අයිස් කුට්ටියක් තුළ මිදුණු නරියෙකුගේ මළ සිරුරක් ජර්මනියේ දඩයම්කරුවෙකු විසින් සිය පවුලේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත.

'ඩැනියුබ්' නදියට වැටී ඇති නරියා එහි ගිලී ක්ෂණිකව අයිස් අතර මිදී ඇති බව විශ්වාස කරේ.

නදියේ ඇති අනතුරුදායක තත්වය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් නරියාගේ මළ සිරුර සහිත අයිස් කුට්ටිය සිය පවුලේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය ඉදිරිපිට ප්‍රදර්ශනයට තැබූ බව ෆ්‍රාන්ස් ස්ටේල් කියා සිටියේය.

මුවෙකු සහ වල් ඌරෙකු ඇතුළු තවත් අයිස් අතර මිදුණු සතුන්ගේ මළ සිරුරු තමන් දුටු බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර

බීබීසී යෙන්