කිලවෙයා යමහලින් ගලා යන විසල් 'ලාවා' දහර
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිලවෙයා යමහලින් ගලා යන විසල් 'ලාවා' දහර

හවායි හි කිලවෙයා යමහලින් ගලා යන විසල් 'ලාවා' දහර.

පැයකට ලීටර් මිලියන නවයක පමණ ලාවා පැසිෆික් සයුරට ඇදහැලේ.

කිලවෙයා යමහල 1983 සිට සක්‍රීයව පවතී.