ස්වභාවධර්මය  සහ තාක්ෂණය අතර  සටනක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ස්වභාවධර්මය සහ තාක්ෂණය අතර සටනක්

ස්වභාවධර්මය සහ තාක්ෂණය අතර මතු වූ සටනක්.

එකමුතුව සිය වාසභූමියට ඉහළින් පියාසර කළ ඩ්රෝන් බිම දමන චීනයේ කොටි සමූහයක් මේ.

කැමරාවක් සවිකළ මේ ඩ්රෝනය යවා තිබුණේ ඒ පසුපස එළවා යාමට සැලැස්වීමෙන් කොටින් සෞඛ්‍ය සම්පන්නව තබාගැනීම සඳහායි.