දින පහකට වරක් ලෝක සිතියම යාවත්කාලීන කිරීමට චන්ද්‍රිකාවක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දින පහකට වරක් ලෝක සිතියම යාවත්කාලීන කිරීමට චන්ද්‍රිකාවක්

සෙන්ටිනෙල් - 2B චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යාවකාශ ගත කෙරුණු මොහොත.

සෑම දින පහකට වරක් ලෝක සිතියම යාවත්කාලීන කිරීම වෙනුවෙන් පොළොවේ ඡායාරූප ගැනීම මෙම චන්ද්‍රිකාව අභ්‍යාවකාශගත කිරීමේ අරමුණයි.

ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන ගණනක වියදමින් කක්ෂ ගත කෙරුණු 'යූරෝ අර්ත් ඔබ්සර්වේෂන්' චන්ද්‍රිකාවට සමාන සෙන්ටිනෙල් - 2B එම ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.