පතුලක් නැති පිහිනුම් තටාකයක්?

පතුලක් නැති පිහිනුම් තටාකයක්?

ඔබ උසින් පිහිටි ස්ථානවලට ළඟා වීමට බියක් දක්වන්නෙකු නම් මෙම පිහිනුම් තටාකය වෙත පා තැබීම එතරම් හොඳ අදහසක් නොවේ.

ඇමරිකාවේ යූස්ටන් නගරයට අයත් 'Market Square' ගොඩනැගිල්ලේ ඇති පිහිනුම් තටාකය පිහිටා තිබෙන්නේ බිම් මට්ටමේ සිට අඩි 500 ක් උසිනි.

පිහිනුම් තටාකයේ අඩිය අඟල් අටක් ඝනකමින් යුත් වීදුරු යොදා සකසා තිබෙන අතර එය තුළට පා තබන පුද්ගලයන්ට පහතින් ගමන් කරන රථවාහන හා පදිකයන් පැහැදිලිව දැක ගත හැකිය.