'සියලු බෝම්බවල මව': මේ කරුණු දැන සිටියාද?

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) නොහොත් 'සියලු බෝම්බවල මව' ඊයේ (අප්‍රේල් 13) හෙළනු ලැබූ අතර ආචින් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය සංවිධානයට අයත් උමං ජාලයක් එහි ඉලක්කය වූ බව පැවසේ.

එම බෝම්බය සහ එහි තාක්ෂණික පසුබිම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා: 'සියලු බෝම්බවල මවගේ' වගතුග