දකුණු කොරියාවේ ජනපති පුටුවට මූන් ජේ ඉන් ?

දකුණු කොරියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ලිබරල් අපේක්ෂක මූන් ජේ ඉන් තේරී සිටින බව අලුත්ම මත විමසුම්වලින් අනාවරණය වේ.

මූන් ජේ ඉන් ප්‍රකාශිත් ඡන්දවලින් 41.4% ක් ලබාගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ ප්‍රතිවාදී කොන්සර්වේටිව් පාක්ෂික අපේක්ෂක හොන්ග් ජුන් ලබාගෙන් ඇත්තේ 23.3%ක් පමණි.

වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න.