'ලන්ඩන් බ්‍රිජ්' පාලමේ පදිකයන් මත වෑන් රියක් කඩාවදී

මධ්‍යම ලන්ඩනයේ පිහිටි 'ලන්ඩන් බ්‍රිජ්'පාලම මතදී පදිකයින් මත වෑන් රියක් ධාවනය කිරීමක් වාර්තා වෙයි.

එම ස්ථානය වෙතට පොලිසිය ළඟා වී ඇති අතර මතුවී ඇති තත්ත්වය මත 'ලන්ඩන් බ්‍රිජ්' පාලම ඔස්සේ ගමනාගමනය අත්හිටුවා ඇති බව ලන්ඩන් ප්‍රවාහන බලධාරීහු පවසති.

තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න.