ඝානා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නැටුම් දක්වන ඝානාවේ අවමංගල්‍ය සහායකයෝ

අවමගුල අවසානයේ නර්තන දක්වමින් දෙණට කර තබන කුලී අවමංගල්‍ය සහායකයන් පිරිසක් පිළිබඳ ඝානාවෙන් වාර්තා වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා: අවසන් ගමන නැටුමෙන්