නැටුම් දක්වන ඝානාවේ අවමංගල්‍ය සහායකයෝ

අවමගුල අවසානයේ නර්තන දක්වමින් දෙණට කර තබන කුලී අවමංගල්‍ය සහායකයන් පිරිසක් පිළිබඳ ඝානාවෙන් වාර්තා වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා: අවසන් ගමන නැටුමෙන්