නිරුපණයට තවත් අර්ථකතනයක්

නිරුපණයට තවත් අර්ථකතනයක්

'ද ග්‍රෑන්ඩ් බිකිනි ඉවෙන්ට්' (The Grand Bikini Event) නමින් චීනයේ තියාන්ජින් පළාතේ පැවැත්වුණු එම තරගය වයස අවුරුදු 55 ඉක්මවූවන් සඳහාම වෙන්වුවකි.

තමන්ගේ සිරුර පිළිබඳ විශ්වාසය ඇතිකිරීම මෙන්ම වියපත්වීම කෙරෙහි සුබවාදී ආකල්පයක් ඇතිකිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සංවිධායකයින්ගේ අරමුණය.

78 හැවිරිදි මා ජින්ග්, මෙවර ඊට ඉදිරිපත්වූ වයස්ගතම තරගකාරිය වන අතර ඇය පිළිකා කිහිපයකින්ම සුවය ලද්දියකි.