ලිංගික හිංසනයට වැට බඳින පොලිස් කාන්තාවෝ

ඉන්දියාවේ ඇතැම් නගර තුළ කාන්තාවන්ගෙන් පමණක් සැදුම්ලත් පොලිස් ඒකක ක්‍රියාත්මකය. කාන්තාවන්ට එරෙහිව කෙරෙන ලිංගික හිංසන මැඩලීම එම පොලිස් ඒකකවල ප්‍රධාන අරමුණය.