"ඔබට ආදරය කරන්න. ඔබව විශ්වාස කරන්න"

"ඔබට ආදරය කරන්න. ඔබව විශ්වාස කරන්න"

සිය සම මතුපිට ඇතිවන ඉරි සලකුණු පිළිබඳ කලකිරීමට පත් නොවී ඒවා ඇති සැටියෙන් භාර ගන්නා ලෙස ස්පාඤ්ඤ ජාතික චිත්‍ර ශිල්පිනියක් ගැහැණු ළමුන්ගෙන් සහ කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නීය.