"ඔබට ආදරය කරන්න. ඔබව විශ්වාස කරන්න"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ඔබට ආදරය කරන්න. ඔබව විශ්වාස කරන්න"

සිය සම මතුපිට ඇතිවන ඉරි සලකුණු පිළිබඳ කලකිරීමට පත් නොවී ඒවා ඇති සැටියෙන් භාර ගන්නා ලෙස ස්පාඤ්ඤ ජාතික චිත්‍ර ශිල්පිනියක් ගැහැණු ළමුන්ගෙන් සහ කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නීය.

වැඩි විස්තර සඳහා: ගැහැණු ළමුන්ට සහ කාන්තාවන්ට පණිවුඩයක්