"ඔබට ආදරය කරන්න. ඔබව විශ්වාස කරන්න"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ඔබට ආදරය කරන්න. ඔබව විශ්වාස කරන්න"

  • 2017 අගෝස්තු 1

සිය සම මතුපිට ඇතිවන ඉරි සලකුණු පිළිබඳ කලකිරීමට පත් නොවී ඒවා ඇති සැටියෙන් භාර ගන්නා ලෙස ස්පාඤ්ඤ ජාතික චිත්‍ර ශිල්පිනියක් ගැහැණු ළමුන්ගෙන් සහ කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නීය.

වැඩි විස්තර සඳහා: ගැහැණු ළමුන්ට සහ කාන්තාවන්ට පණිවුඩයක්