ලොව දිගම එල්ලෙන මගී පාලම
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බිම බලන්නේ බලාගෙනයි!

මීටර 500 (අඩි 1,640) පමණ වන ලොව 'දිගම' එල්ලෙන මගී පාලම ස්විට්සර්ලන්තයේ දී විවෘත කෙරිණි.

වැඩි විස්තර සඳහා: ලොව 'දිගම' එල්ලෙන මගී පාලම ස්විට්සර්ලන්තයේ