ලොව දිගම එල්ලෙන මගී පාලම
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බිම බලන්නේ බලාගෙනයි!

  • 2017 අගෝස්තු 5

මීටර 500 (අඩි 1,640) පමණ වන ලොව 'දිගම' එල්ලෙන මගී පාලම ස්විට්සර්ලන්තයේ දී විවෘත කෙරිණි.

වැඩි විස්තර සඳහා: ලොව 'දිගම' එල්ලෙන මගී පාලම ස්විට්සර්ලන්තයේ