ගුවන් යානයක එන්ජිම උඩු ගුවනේ දී පුපුරා ගියොත් ?

  • 2017 ඔක්තෝබර් 1

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර