දඟ ගෙයි දිවි ගෙවන දරුවන්ට මවක වූ ඉන්දිරා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දඟ ගෙයි දිවි ගෙවන දරුවන්ට මවක වූ ඉන්දිරා

නේපාලයේ සිර දඬුවම් ලද කාන්තාවන්ගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දී පැහැබර අනාගතයක් උරුම කර දීම සඳහා ඉන්දිරා රණමගර් විසින් නේපාලය පුරා ළමා නිවාස ආරම්භ කරනු ලැබීය.

වසර 27 කාලයක් තුළ තමන් විසින් දරුවන් 1600 අධික සංඛ්‍යාවක් බේරා ගනු ලැබ ඇතැයි ඇය සඳහන් කළාය.

වැඩි විස්තර සඳහා:

සබැඳි විෂයයන්