පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ලිංගික හිංසනය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලිංගික හිංසනය: තුර්කියේ 'රෝස බස්' වල ගමන් කරන කාන්තාවෝ

පොදු ප්‍රවාහන සේවාවලදී කාන්තාවන් ලිංගික හිංසනයට ලක්වීම වැළැක්වීම පිණිස තුර්කියේ ප්‍රධාන නගරයක බලධාරීහු කළ අත්හදා බැලීමක්.

වැඩි විස්තර - ලිංගික හිංසනයට වැට බැඳීමට 'රෝස බස්'