"ඒ මිනිහ ලිංගික අතවරයක් කළා කියල ඒ කාන්තාව මට කීව"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ඒ මිනිහ ලිංගික අතවරයක් කළා කියල මට කීව"

පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ලිංගික හිංසනය මැඩලීම පිණිස ලන්ඩන් නුවර උමං දුම්රියවල සරි සරණ වෙස් වලා ගත් පොලිස් නිලධාරීන්.

වැඩි විස්තර: උමං දුම්රියේ සැරි සරණ වෙස් වලා ගත් පොලිසිය