"ඒ මිනිහ ලිංගික අතවරයක් කළා කියල ඒ කාන්තාව මට කීව"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"ඒ මිනිහ ලිංගික අතවරයක් කළා කියල මට කීව"

  • 2017 ඔක්තෝබර් 21

පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ලිංගික හිංසනය මැඩලීම පිණිස ලන්ඩන් නුවර උමං දුම්රියවල සරි සරණ වෙස් වලා ගත් පොලිස් නිලධාරීන්.

වැඩි විස්තර: උමං දුම්රියේ සැරි සරණ වෙස් වලා ගත් පොලිසිය