තායි බොක්සිං වළල්ලට පිවිසි කාන්තාවෝ

තායි බොක්සිං වළල්ලට පිවිසි කාන්තාවෝ

චමගෝන් චයිරින්, තායි බොක්සිං වළල්ලේ සමතැන දිනා දීමට වෙර දරන තරුණියකි.

ඇය කාන්තාවන්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් තායි බොක්සිං සඳහා පුහුණු කරන්නීය.

තායි බොක්සිං වළල්ලේ සමතැන ඉල්ලන සටන්කාරියන් පිළිබඳ ඉහත වීඩියෝ පටයෙන් නරඹන්න.