අසැබි දර්ශනවලට තිත තබන්න "කම්පන ප්‍රතිකාර"

අසැබි දර්ශනවලට තිත තබන්න "කම්පන ප්‍රතිකාර"

කාන්තාවන්ගේ කොට ගවුම් ඇතුළත දර්ශන රහසින් පටිගත කිරීම දකුණු කොරියාව තුළ විශාල සමාජයීය ගැටලුවක් බවට පත්ව තිබේ.

සඟවන ලද කැමරා ඔස්සේ පටිගත කරන ලද අසැබි දර්ශන හා සම්බන්ධ ලිංගික අපරාධ දහස් ගණනාවක් දකුණු කොරියාව තුළ වසරක් පාසා වාර්තා වේ.

රහසින් බලා ලිංගික ආශ්වාදයක් ලැබිය හැකි එවැනි වීඩියෝ දර්ශන සොයා අන්තර්ජාලයේ සැරි සරන පුද්ගලයන් කම්පනයට පත් කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් වෙත මේ වනවිට දකුණු කොරියානු බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුව ඇත.