ඔක්තෝබර් විප්ලවයට සිය වසරක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඔක්තෝබර් විප්ලවයට සිය වසරක්

  • 2017 නොවැම්බර් 4

සිය වසරක් සපිරෙන ඔක්තෝබර් විප්ලවය සිය ජීවිතවලට කළ බලපෑම බීබීසී යට විස්තර කරන ලොව පුරා වෙසෙන පිරිසක්.

කියවන්න: සෝවියට් දේශය ගැන ඔබේ මතකය කුමක්ද?

සබැඳි විෂයයන්