ඔක්තෝබර් විප්ලවයට සිය වසරක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඔක්තෝබර් විප්ලවයට සිය වසරක්

සිය වසරක් සපිරෙන ඔක්තෝබර් විප්ලවය සිය ජීවිතවලට කළ බලපෑම බීබීසී යට විස්තර කරන ලොව පුරා වෙසෙන පිරිසක්.

කියවන්න: සෝවියට් දේශය ගැන ඔබේ මතකය කුමක්ද?

සබැඳි විෂයයන්