මැනුස් දූපතේ රැඳවුම් කඳවුරේ "මානවීය අර්බුදයක්"

මැනුස් දූපතේ කඳවුරේ අලුත්ම තත්වය: මැනුස් දූපතේ කඳවුරේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් "28 දෙනෙකුත්"