මැනුස් දූපතේ රැඳවුම් කඳවුරේ "මානවීය අර්බුදයක්"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මැනුස් දූපතේ රැඳවුම් කඳවුරේ "මානවීය අර්බුදයක්"

මැනුස් දූපතේ කඳවුරේ අලුත්ම තත්වය: මැනුස් දූපතේ කඳවුරේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් "28 දෙනෙකුත්"