කවුද මේ රොබට් මුගාබේ?
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කවුද මේ රොබට් ගේබ්‍රියෙල් මුගාබේ?

සිම්බාබ්වේ ජනාධිපති රොබට් ගේබ්‍රියෙල් මුගාබේ ගැන මේ කරුණු දැන සිටියාද?