ඔවුන් තමන්ගේ නගරයත්, අලිගැටපේර ඵලදාවත්, අපරාධකරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්නවා

ඔවුන් තමන්ගේ නගරයත්, අලිගැටපේර ඵලදාවත්, අපරාධකරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්නවා