හිංසනයට එරෙහිව හඬ නගන අබාධිත දිරිය දියණියක්

විරාලි මෝදි ආබාධිත තරුණියකි. ලිංගික අතවරයන්ට ලක්වන ආබාධිත කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ඔවුන් සඳහාවන පහසුකම් වෙනුවෙන් ඇය හඬ නගන්නීය.