හිංසනයට එරෙහිව හඬ නගන අබාධිත දිරිය දියණියක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හිංසනයට එරෙහිව හඬ නගන අබාධිත දිරිය දියණියක්

විරාලි මෝදි ආබාධිත තරුණියකි. ලිංගික අතවරයන්ට ලක්වන ආබාධිත කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ඔවුන් සඳහාවන පහසුකම් වෙනුවෙන් ඇය හඬ නගන්නීය.

වැඩි විස්තර සඳහා: හිංසනයට එරෙහිව හඬ නගන අබාධිත දිරිය දියණියක්