හිංසනයට එරෙහිව හඬ නගන අබාධිත දිරිය දියණියක්

හිංසනයට එරෙහිව හඬ නගන අබාධිත දිරිය දියණියක්

විරාලි මෝදි ආබාධිත තරුණියකි. ලිංගික අතවරයන්ට ලක්වන ආබාධිත කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ඔවුන් සඳහාවන පහසුකම් වෙනුවෙන් ඇය හඬ නගන්නීය.