සෞදි අරාබිය වෙත යළි පැමිණෙන සිනමා ශාලා

සෞදි අරාබිය වෙත යළි පැමිණෙන සිනමා ශාලා

වාණිජ සිනමා ශාලා සම්බන්ධයෙන් පනවා තිබෙන තහනම ඉවත් කරන බව සෞදි අරාබිය පවසයි.

ඒ අනුව 2018 මාර්තු මාසය වනවිට සිනමා ශාලා විවෘත කිරීමට හැකි වනු ඇති බව එරට සංස්කෘතික සහ තොරතුරු අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.