"අපි බැන්දා. ගොඩක් සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා"

"අපි බැන්දා. ගොඩක් සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා"

"අපි බැන්දා. ගොඩක් සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා ..."

කොළඹ දී යුග දිවියට පිවිසුණු චීන ජාතික මනාල මනාලියන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මල් මිටක්.