මෙම යානය ගුවනේ සිට ගොඩ බිම දර්ශන නැරඹීමට 'සී ප්ලේන්' ලබා දෙන ආයතනයකට අයත් බව එරට මාධ්‍ය පවසා ඇත

මෙම යානය ගුවනේ සිට ගොඩ බිම දර්ශන නැරඹීමට 'සී ප්ලේන්' ලබා දෙන ආයතනයකට අයත් බව එරට මාධ්‍ය පවසා ඇත