මෙම යානය ගුවනේ සිට ගොඩ බිම දර්ශන නැරඹීමට 'සී ප්ලේන්' ලබා දෙන ආයතනයකට අයත් බව එරට මාධ්‍ය පවසා ඇත