යාචකයන්ට කොළඹ තහනම්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යාචකයන්ට කොළඹ තහනම්

ජනවාරි පළවෙනි දින සිට කොළඹ නගරයේ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල මහා මාර්ග හා පොදු ස්ථානවල සිඟමන් යැදීම තහනම් කිරීමේ රජයේ තීරණය ගැන යාචකයන්ගේ ප්‍රතිචාරය.

වැඩි විස්තර: යාචක තහනම: "අපේ ආදායම කවුද දෙන්නේ"

සබැඳි විෂයයන්