යාචකයන්ට කොළඹ තහනම්

යාචකයන්ට කොළඹ තහනම්

ජනවාරි පළවෙනි දින සිට කොළඹ නගරයේ සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල මහා මාර්ග හා පොදු ස්ථානවල සිඟමන් යැදීම තහනම් කිරීමේ රජයේ තීරණය ගැන යාචකයන්ගේ ප්‍රතිචාරය.