"මට ෆුට්බෝල් ගහනකොටත් ඒව දාන්න පුළුවන්"

"මට ෆුට්බෝල් ගහනකොටත් ඒව දාන්න පුළුවන්"

දිළිඳු පවුල්වල දෙමාපියන් මුහුණදෙන පාවහන් ගැටලුවට විසඳුමක් වශයෙන් "වැඩෙන"පාවහන් නිර්මාණය කළ පුණ්‍යායතනයක්.