බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව ගැන ප්‍රතිචාරය පළ කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන.