බඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව ගැන ප්‍රතිචාරය පළ කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන.

වැඩි විස්තර: බැඳුම්කර කොමිසම: "අගමැතිතුමා නිර්දෝෂී බව කොමිසම සනාථ කළා"

සබැඳි විෂයයන්