සිත 'සන්සුන්' කරන රොක් බැලන්සින්

සිත 'සන්සුන්' කරන රොක් බැලන්සින්

'රොක් බැලන්සින්' ලෙස හඳුන්වන පාෂණ එක මත එක සමබරව තැබීම කලාවකි.

කිලෝ ග්‍රෑම් 3,500 සහ 6,500 බරැති විශාල ප්‍රමාණයේ පාෂණ දෙකක් එක මත එක තැබීමට එම කලාවේ නිරත ඇඩ්රියන් ග්‍රේ සමත් විය.

ඇඩ්රියන් විසින් කුඩා ප්‍රමාණයේ පාෂාණ යොදා 'රොක් බැලන්සින්' කරනු ලබන්නේ දෑතේ හුරුව අනුව යමිනි.

නමුත් ඉහත කී පාෂාණ බරින් සහ ප්‍රමාණයෙන් විශාල බැවින් ඒ සඳහා ඔහුට දොඹකරයක් භාවිත කිරීමට සිදුවිය.

වෛරස් රෝගයක් සමග සටන් කර සුවය ලැබූ ඇඩ්රියන් ග්‍රේ විනෝදාංශයක් වශයෙන් 'රොක් බැලන්සින්' ආරම්භ කළ අතර පසුව එය කලාවක් බවට විණි.

'රොක් බැලන්සින්' තුළ භාවනාමය ගුණ ඇති බව පවසන ඔහු එමගින් සිත සන්සුන් කරවන බව කියා සිටියේය.

මේ වනවිට 'රොක් බැලන්සින්' කලාව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී.