ඇමරිකාවේ 'හිම බෝම්බය'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඇමරිකාවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල දැඩි හිමපතනයක්