පාකිස්තානය කළඹන ළමා ඝාතන

පාකිස්තානය කළඹන ළමා ඝාතන

දූෂණය කොට ගෙල මිරිකා මරා දමා තිබූ අට හැවිරිදි සෙනබ් දැරියගේ මළසිරුර ජනවාරි 09 වෙනි දින හමුවිය.