ධුර කාලය ගැන ජනපති, ශ්‍රීලනිපය සහ විපක්ෂය දරන අදහස්

ධුර කාලය ගැන ජනපති, ශ්‍රීලනිපය සහ විපක්ෂය දරන අදහස්

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට වසර හයක කාලයක් පදවියේ කටයුතු කළ හැකිද, නොහැකිද යන්න පිළිබඳව පක්ෂ, විපක්ෂ නීති තර්ක.