අගමැතිවරයා නුසුදුසු විදියට හැසිරුනා - මහින්ද රාජපක්ෂ

අගමැතිවරයා නුසුදුසු විදියට හැසිරුනා - මහින්ද රාජපක්ෂ

පාර්ලිමේන්තුවේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ හැසිරීම සහ බැඳුම්කර චෝදනාව ගැන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ ප්‍රතිචාරය.