පොදු ජන පෙරමුණේ නායකය මම නොවෙයි - මහින්ද රාජපක්ෂ

පොදු ජන පෙරමුණේ නායකය මම නොවෙයි - මහින්ද රාජපක්ෂ

පොදු ජන පෙරමුණට සහාය දීම සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ "විනය කඩකිරීම" ගැන බීබීසී සිංහල සේවය සමග කරුණු පහදන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ.