විශාල ස්පර්ශ සංවේදී තිර සහිත නවතම බයිටන් (Byton) 'ස්මාර්ට් මෝටර් රථය' (Smart Car)

විශාල ස්පර්ශ සංවේදී තිර සහිත නවතම බයිටන් (Byton) 'ස්මාර්ට් මෝටර් රථය' (Smart Car)