හිම වලසුන්ට 'අපල කාලයක්'

හිම වලසුන්ට 'අපල කාලයක්'

දේශගුණ විපර්යාස හමුවේ බලපෑමට ලක්ව සිටින හිම වලසුන් පිළිබද නවතම පර්යේෂණයක් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ගමන් මග නීරීක්ෂණය කළ හැකි අධිතාක්ෂණික කොලර (කර පටි) පළඳවන ලද ගැහැණු හිම වලසුන් නව දෙනෙකු ඒ සඳහා යොදා ගනු ලැබ තිබේ.