'ආහාර හිඟයක් කරා යමින් සිටින' හිම වලසුන්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

හිම වලසුන්ට 'අපල කාලයක්'

දේශගුණ විපර්යාස හමුවේ බලපෑමට ලක්ව සිටින හිම වලසුන් පිළිබද නවතම පර්යේෂණයක් සිදු කරනු ලැබ ඇත.

ගමන් මග නීරීක්ෂණය කළ හැකි අධිතාක්ෂණික කොලර (කර පටි) පළඳවන ලද ගැහැණු හිම වලසුන් නව දෙනෙකු ඒ සඳහා යොදා ගනු ලැබ තිබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා: 'ආහාර හිඟයක් කරා යමින් සිටින' හිම වලසුන්