කටුගස්තොට සිදුවීම්

කටුගස්තොට සිදුවීම්

කටුගස්තොටින් ද සිදුවීම් වාර්තාවූ බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ඇමති රාජිත සේනාරත්න පැවසීය.

වැඩිදුර තොරතුරු: