කැනේඩියානු විශ්වවිද්‍යාලයක නිර්මාණය කළ නම්‍යශීලී ටැබ්ලට් උපකරණය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කැනේඩියානු විශ්වවිද්‍යාලයක නිර්මාණය කළ නම්‍යශීලී ටැබ්ලට් උපකරණය