කැනේඩියානු විශ්වවිද්‍යාලයක නිර්මාණය කළ නම්‍යශීලී ටැබ්ලට් උපකරණය

කැනේඩියානු විශ්වවිද්‍යාලයක නිර්මාණය කළ නම්‍යශීලී ටැබ්ලට් උපකරණය